ISSN 1003-0077   CN 11-2325/N   CODEN ZXXHAU  
   RSS  Email Alert     
   
 
Citation Search Key words Adv search
  2014, Vol. 28 Issue (5): 83-91    DOI:
Language Resources Construction Current Issue | Archive | Adv Search |
The Construction of an Emotion Annotated Corpus on Microblog Text
YAO Yuanlin1, WANG Shuwei1, XU Ruifeng1, LIU Bin1, GUI Lin1, LU Qin2, WANG Xiaolong1
1. Harbin Institute of Technology, Shenzhen Graduate School, Shenzhen, Guangdong 518055;
2. Department of Computing, The Hong Kong Polytechnic University, Kowloon, HongKong
Copyright © Editorial Board of
Supported by:Beijing Magtech