ISSN 1003-0077   CN 11-2325/N   CODEN ZXXHAU  
   RSS  Email Alert     
   
 
Citation Search Key words Adv search
Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 [A Survey of Multimodal Information Processing Frontiers: Application, Fusion and Pre-training] 2022 Vol.36(5):1-20
WU Youzheng, LI Haoran, YAO Ting, HE Xiaodong [Abstract] ( 979 ) [HTML 0 KB][PDF 4551 KB] (2395)
2 [Document AI: Benchmarks, Models and Applications] 2022 Vol.36(6):1-19
CUI Lei, XU Yiheng, LYU Tengchao, WEI Furu [Abstract] ( 704 ) [HTML 0 KB][PDF 5178 KB] (1166)
3 [Natural Language Understanding for Legal Text: A Review] 2022 Vol.36(8):1-11
AN Zhenwei, LAI Yuxuan, FENG Yansong [Abstract] ( 413 ) [HTML 0 KB][PDF 1334 KB] (520)
4 [A Survey of Natural Language Generation in Task-Oriented Dialogue System] 2022 Vol.36(1):1-11,20
QIN Libo, LI Zhouyang, LOU Jieming, YU Qiying, CHE Wanxiang [Abstract] ( 390 ) [HTML 0 KB][PDF 2606 KB] (952)
5 [Identification of Chinese Macro Discourse Structure with Global and Local Information] 2022 Vol.36(3):1-9
FAN Yaxin, JIANG Feng, ZHU Qiaoming, CHU Xiaomin, LI Peifeng [Abstract] ( 355 ) [HTML 0 KB][PDF 2313 KB] (570)
6 [Few-Shot Relation Classification: A Survey] 2022 Vol.36(2):1-11
HU Han, LIU Pengyuan [Abstract] ( 338 ) [HTML 0 KB][PDF 3840 KB] (673)
7 [Research on Recognition of Chinese Illegal Comments Based on BERT-RCNN] 2022 Vol.36(1):92-103
WU Hao, PAN Shanliang [Abstract] ( 331 ) [HTML 0 KB][PDF 8039 KB] (380)
8 [Recent Advances of Chinese Named Entity Recognition Based on Deep Learning] 2022 Vol.36(6):20-35
ZHANG Rujia, DAI Lu, WANG Bang, GUO Peng [Abstract] ( 326 ) [HTML 0 KB][PDF 12804 KB] (681)
9 [A Survey of Automatic Error Correction of Chinese Text] 2022 Vol.36(9):1-18,27
Li Yunhan, Shi Yunmei, Li Ning, Tian Ying'ai [Abstract] ( 315 ) [HTML 0 KB][PDF 1995 KB] (487)
10 [Pre-trained Language Models for Product Attribute Extraction] 2022 Vol.36(1):56-64
ZHANG Shiqi, MA Jin, ZHOU Xiabing, JIA Hao, CHEN Wenliang, ZHANG Min [Abstract] ( 301 ) [HTML 0 KB][PDF 2311 KB] (664)
11 [Few-shot COVID-19 Rumor Detection for Online Social Media] 2022 Vol.36(1):135-144,172
LU Hengyang, FAN Chenyou, WU Xiaojun [Abstract] ( 289 ) [HTML 0 KB][PDF 2641 KB] (537)
12 [A Novel Evaluation Method for Chinese Abstract Meaning Representation Parsing Based on Alignment of Concept and Relation] 2022 Vol.36(1):21-30,38
XIAO Liming, LI Bin, XU Zhixing, HUO Kairui,
FENG Minxuan, ZHOU Junsheng, QU Weiguang
[Abstract] ( 260 ) [HTML 0 KB][PDF 2193 KB] (431)
13 [Capsule Network with Multi-scale Feature Attention for Text Classification] 2022 Vol.36(1):65-74
WANG Chaofan, JU Shenggen, SUN Jieping, CHEN Run [Abstract] ( 248 ) [HTML 0 KB][PDF 2630 KB] (320)
14 [Rule-BertAtten Based Quote Attribution for Chinese Novels] 2022 Vol.36(3):82-90
WANG Zi, WANG Yulong, LIU Tongcun, LI Wei, LIAO Jianxin [Abstract] ( 247 ) [HTML 0 KB][PDF 4539 KB] (431)
15 [Fusing Context Information and Key Information for Text Summarization] 2022 Vol.36(1):83-91
LI Zhixin, PENG Zhi, TANG Suqin, MA Huifang [Abstract] ( 241 ) [HTML 0 KB][PDF 1701 KB] (460)
16 [Deep Learning in Argument Mining: A Survey] 2022 Vol.36(7):1-12,23
SHI Yuefeng, WANG Yi, ZHANG Yue [Abstract] ( 239 ) [HTML 0 KB][PDF 1845 KB] (388)
17 [Automatic Evaluation Method for Aggressiveness of Language Model] 2022 Vol.36(1):12-20
HOU Danyang, PANG Liang, DING Hanxing, LAN Yanyan , CHENG Xueqi [Abstract] ( 236 ) [HTML 0 KB][PDF 2016 KB] (404)
18 [Recognition of Serial-verb Sentences Based on Neural Network] 2022 Vol.36(2):12-21
SUN Chao, QU Weiguang, WEI Tingxin, GU Yanhui, LI Bin, ZHOU Junsheng [Abstract] ( 226 ) [HTML 0 KB][PDF 1915 KB] (273)
19 [Combination of Pre-trained Language Model and Label Dependency for Relation Extraction] 2022 Vol.36(1):75-82
ZHAO Chao, XIE Songxian, ZENG Daojian, ZHENG Fei, CHENG Chen, PENG Lihong [Abstract] ( 223 ) [HTML 0 KB][PDF 3302 KB] (480)
20 [Multimodal Hierarchical Dynamic Routing for Depression Detection] 2022 Vol.36(1):154-162
AN Minghui, WANG Jingjing, LIU Qiyuan, LI Linqin, ZHANG Daxin, LI Shoushan [Abstract] ( 222 ) [HTML 0 KB][PDF 3331 KB] (478)
21 [Multi-modal Emotion Recognition Based on Multi-LSTMs Fusion] 2022 Vol.36(5):145-152
ZHANG Yawei, WU Liangqing, WANG Jingjing, LI Shoushan [Abstract] ( 221 ) [HTML 0 KB][PDF 2574 KB] (707)
22 [The Construction and Application of Ancient Chinese Corpus with Word Sense Annotation] 2022 Vol.36(5):21-30
SHU Lei, GUO Yiluan, WANG Huiping, ZHANG Xuetao , HU Renfen [Abstract] ( 221 ) [HTML 0 KB][PDF 5428 KB] (453)
23 [A Cross-lingual Sentiment Analysis Model Based on Sentiment-aware Feature Representation] 2022 Vol.36(2):129-141
XU Yuemei, SHI Lingyu, CAI Lianqiao [Abstract] ( 219 ) [HTML 0 KB][PDF 2153 KB] (401)
24 [A Multi-Granularity Semantic Interaction Understanding Network for Humor Level Recognition] 2022 Vol.36(3):10-18
ZHANG Jinhui, ZHANG Shaowu, LIN Hongfei, FAN Xiaochao, YANG Liang [Abstract] ( 217 ) [HTML 0 KB][PDF 3647 KB] (462)
25 [Chinese Word Segmentation Based on ACNNC Model] 2022 Vol.36(8):12-19,28
ZHANG Zhonglin, YU Wei, YAN Guanghui, YUAN Chenyu [Abstract] ( 214 ) [HTML 0 KB][PDF 4557 KB] (266)
26 [Cross-lingual Aspect Sentiment Classification Based on Multi-channel BERT] 2022 Vol.36(2):121-128
CHEN Xiao, WANG Jingjing, LI Shoushan, WEI Siyi, ZHANG Xiaoyu, CHEN Qiang [Abstract] ( 213 ) [HTML 0 KB][PDF 1701 KB] (609)
27 [Construction and Application of City Brain Knowledge Graph] 2022 Vol.36(4):48-56
MA Yazhong, ZHANG Congcong, XU Dapeng, MEI Yiduo,
SUN Xinglei, ZHAO Zhibin, WANG Jingyu
[Abstract] ( 212 ) [HTML 0 KB][PDF 4882 KB] (529)
28 [Design and Implementation of Visualization for Medical Knowledge Graph] 2022 Vol.36(2):40-48
YANG Yunfei, SUI Zhifang [Abstract] ( 209 ) [HTML 0 KB][PDF 8471 KB] (430)
29 [Named Entity Recognition for Process Text] 2022 Vol.36(3):54-63
JIA Meng, WANG Peiyan, ZHANG Guiping, CAI Dongfeng [Abstract] ( 207 ) [HTML 0 KB][PDF 2128 KB] (606)
30 [Social Emergency Event Judgement Based on BiLSTM-CRF] 2022 Vol.36(3):154-161
HU Huijun, WANG Cong, DAI Jianhua, LIU Maofu [Abstract] ( 206 ) [HTML 0 KB][PDF 2371 KB] (373)
Copyright © Editorial Board of
Supported by:Beijing Magtech