ISSN 1003-0077   CN 11-2325/N   CODEN ZXXHAU  
   RSS  Email Alert     
   
 
Citation Search Key words Adv search
Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 [Applications of Graph Neural Network for Natural Language Processing] 2021 Vol.35(3):1-23
CHEN Yulong, FU Qiankun, ZHANG Yue [Abstract] ( 1261 ) [HTML 0 KB][PDF 18339 KB] (1737)
2 [A Survey of Multimodal Information Processing Frontiers: Application, Fusion and Pre-training] 2022 Vol.36(5):1-20
WU Youzheng, LI Haoran, YAO Ting, HE Xiaodong [Abstract] ( 979 ) [HTML 0 KB][PDF 4551 KB] (2395)
3 [Survey on Deep Learning Based Popularity Prediction] 2021 Vol.35(2):1-18,32
CAO Qi, SHEN Huawei, GAO Jinhua, CHENG Xueqi [Abstract] ( 834 ) [HTML 0 KB][PDF 4607 KB] (2618)
4 [Document AI: Benchmarks, Models and Applications] 2022 Vol.36(6):1-19
CUI Lei, XU Yiheng, LYU Tengchao, WEI Furu [Abstract] ( 704 ) [HTML 0 KB][PDF 5178 KB] (1166)
5 [A Survey on Named Entity Recognition Based on Deep Learning] 2021 Vol.35(9):30-45
DENG Yiyi, WU Changxing, WEI Yongfeng, WAN Zhongbao, HUANG Zhaohua [Abstract] ( 585 ) [HTML 0 KB][PDF 2271 KB] (1563)
6 [BERT Based Multi-layer Label Pointer Network for Event Extraction] 2021 Vol.35(7):81-88
WANG Bingqian, SU Shaoxun, LIANG Tianxin [Abstract] ( 579 ) [HTML 0 KB][PDF 2182 KB] (948)
7 [Adversarial Text Attack and Defense: A Review] 2021 Vol.35(8):1-15
DU Xiaohu, WU Hongming, YI Zibo, LI Shasha, MA Jun, YU Jie [Abstract] ( 577 ) [HTML 0 KB][PDF 1255 KB] (1539)
8 [Knowledge Enhancement for Pre-trained Language Models: A Survey] 2021 Vol.35(7):10-29
SUN Yi, QIU Hangping, ZHENG Yu, ZHANG Chaoran, HAO Chao [Abstract] ( 535 ) [HTML 0 KB][PDF 5578 KB] (1687)
9 [Clinical Term Normalization Based on BERT] 2021 Vol.35(4):75-82
SUN Yuejun, LIU Zhiqiang, YANG Zhihao, LIN Hongfei [Abstract] ( 529 ) [HTML 0 KB][PDF 2234 KB] (732)
10 [Progress in Task-oriented Dialogue System] 2021 Vol.35(10):1-20
YANG Fan, RAO Yuan, DING Yi, HE Wangbo, DING Zifang [Abstract] ( 519 ) [HTML 0 KB][PDF 8637 KB] (1059)
11 [A Survey of Question Generation] 2021 Vol.35(7):1-9
WU Yunfang, ZHANG Yangsen [Abstract] ( 505 ) [HTML 0 KB][PDF 1053 KB] (1210)
12 [Overview of the CHIP2019 Shared Task Track1: Normalization of Chinese Clinical Terminology] 2021 Vol.35(3):94-99
HUANG Yuanhang, JIAO Xiaokang, TANG Buzhou, CHEN Qingcai, YAN Jun, [Abstract] ( 478 ) [HTML 0 KB][PDF 1135 KB] (893)
13 [Bridge Inspection Named Entity Recognition Based on Transformer-BiLSTM-CRF] 2021 Vol.35(4):83-91
LI Ren, LI Tong, YANG Jianxi, MO Tianjin, JIANG Shixin, LI Dong [Abstract] ( 472 ) [HTML 0 KB][PDF 1499 KB] (1017)
14 [A Survey of Language Model Based Pre-training Technology] 2021 Vol.35(9):15-29
YUE Zengying, YE Xia, LIU Ruiheng [Abstract] ( 459 ) [HTML 0 KB][PDF 1771 KB] (1721)
15 [Sentiment Analysis of Commodity Reviews Based on Transformer Model] 2021 Vol.35(2):125-132
DU Peng, LU Yiqing, Han Changfeng [Abstract] ( 452 ) [HTML 0 KB][PDF 3005 KB] (1704)
16 [Response Generation by Retrieved Response Fusion Mechanism] 2021 Vol.35(7):134-142
LIU Xikai, LIN Hongfei, XU Bo, YANG Liang, REN Yuqi [Abstract] ( 424 ) [HTML 0 KB][PDF 1700 KB] (558)
17 [BERT Based Named Entity Recognition for Legal Texts on Theft Cases] 2021 Vol.35(8):73-81
LI Chunnan, WANG Lei, SUN Yuanyuan, LIN Hongfei [Abstract] ( 423 ) [HTML 0 KB][PDF 2415 KB] (1021)
18 [Progress of Judicial Judgment Prediction Based on Artificial Intelligence] 2021 Vol.35(9):1-14
WANG Wanzhen, RAO Yuan, WU Lianwei, LI Xue [Abstract] ( 423 ) [HTML 0 KB][PDF 7909 KB] (761)
19 [Automatic Recognition of Sentence Boundary Based on Clause Complex] 2021 Vol.35(5):1-8
HE Xiaowen, LUO Zhiyong, HU Zijuan, WANG Ruiqi [Abstract] ( 415 ) [HTML 0 KB][PDF 2338 KB] (955)
20 [Natural Language Understanding for Legal Text: A Review] 2022 Vol.36(8):1-11
AN Zhenwei, LAI Yuxuan, FENG Yansong [Abstract] ( 413 ) [HTML 0 KB][PDF 1334 KB] (520)
21 [BERT-CNN: A Hierarchical Patent Classifier Based on Pre-trained Language Model] 2021 Vol.35(11):70-79
LU Xiaolei, NI Bin [Abstract] ( 411 ) [HTML 0 KB][PDF 12690 KB] (427)
22 [Text Sentiment Analysis Capsule Model Combining Convolutional Neural Network and Bidirectional GRU] 2021 Vol.35(5):118-129
CHENG Yan, SUN Huan, CHEN Haomai, LI Meng, CAI Yingying, CAI Zhuang [Abstract] ( 405 ) [HTML 0 KB][PDF 3354 KB] (1142)
23 [Path Selection for Chinese Knowledge Base Question Answering] 2021 Vol.35(9):113-122
WU Kun, ZHOU Xiabing, LI Zhenghua, LIANG Xingwei, CHEN Wenliang [Abstract] ( 400 ) [HTML 0 KB][PDF 3129 KB] (1184)
24 [A Survey of Natural Language Generation in Task-Oriented Dialogue System] 2022 Vol.36(1):1-11,20
QIN Libo, LI Zhouyang, LOU Jieming, YU Qiying, CHE Wanxiang [Abstract] ( 390 ) [HTML 0 KB][PDF 2606 KB] (952)
25 [Deep Learning Based Chinese Phrasal Paraphrase Extraction] 2021 Vol.35(2):61-68,77
YAN Xin, ZHANG Yu, PAN Xiaotong, LIU Zuopeng, LIU Ting [Abstract] ( 388 ) [HTML 0 KB][PDF 3057 KB] (1273)
26 [A Survey of Research on Open Domain Dialogue Systems] 2021 Vol.35(11):1-12
CHEN Xin, ZHOU Qiang [Abstract] ( 382 ) [HTML 0 KB][PDF 1001 KB] (868)
27 [The Construction of the Eventic Graph for the Political Field] 2021 Vol.35(4):66-74,82
BAI Lu, ZHOU Ziya, LI Binyang, LIU Yuhan, SHAO Zhixuan, WU Huarui [Abstract] ( 375 ) [HTML 0 KB][PDF 5967 KB] (1050)
28 [A Survey of Automatic Evaluation of Chatbots Based on Generative Models] 2021 Vol.35(3):24-42
ZHANG Lu, LI Zhuohuan, YIN Xucheng, JIN Zanxia [Abstract] ( 368 ) [HTML 0 KB][PDF 3972 KB] (870)
29 [Relation Classification Based on Information Enhanced BERT] 2021 Vol.35(3):69-77
WAN Ying, SUN Lianying, ZHAO Ping, WANG Jinfeng, TU Shuai [Abstract] ( 367 ) [HTML 0 KB][PDF 2527 KB] (838)
30 [Document-Level Relation Extraction Based on Graph Attention Convolutional Neural Network] 2021 Vol.35(10):73-80
WU Ting, KONG Fang [Abstract] ( 367 ) [HTML 0 KB][PDF 2600 KB] (785)
Copyright © Editorial Board of
Supported by:Beijing Magtech