Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

Overview of 2018 NLP Challenge on Machine Reading Comprehension  
LIU Kai, LIU Lu, LIU Jing, LV Yajuan, SHE Qiaoqiao, ZHANG Qian, SHI Yingchao
2018 Vol.32(10):118-129 |
[Abstract] ( 481 ) [PDF 2494 KB] (366)
Grammatical Error Correction Using LSTM and N-gram  
TAN Yongmei, YANG Yixiao, YANG Lin, LIU Shuwen
2018 Vol.32(6):19-27 |
[Abstract] ( 371 ) [PDF 3038 KB] (333)
CNN and BiLSTM Based Chinese Textual Entailment Recognition  
TAN Yongmei, LIU Shuwen, LV Xueqiang
2018 Vol.32(7):11-19 |
[Abstract] ( 331 ) [PDF 2526 KB] (310)
Chinese Nested Named Entity Recognition Corpus Construction  
LI Yanqun, HE Yunqi, QIAN Longhua, ZHOU Guodong
2018 Vol.32(8):19-26 |
[Abstract] ( 299 ) [PDF 820 KB] (282)
A Multi-sense Word Embedding Method Based on Gated Convolution and Hierarchical Attention Mechanism  
LIU Yang, JI Lixin, HUANG Ruiyang, ZHU Yuhang, LI Xing
2018 Vol.32(7):1-10,19 |
[Abstract] ( 270 ) [PDF 6422 KB] (337)
Location Based Link Prediction for Knowledge Graph  
ZHANG Ningyu, CHEN Xi, CHEN Jiaoyan, DENG Shumin, RUAN Wei,
WU Chunming, CHEN Huajun
2018 Vol.32(4):80-86,129 |
[Abstract] ( 265 ) [PDF 1794 KB] (269)
Automatically Building a Large Scale Dictionary of Chinese Entity Sentiment Expressions  
LU Qi, CHEN Wenliang
2018 Vol.32(8):32-41 |
[Abstract] ( 259 ) [PDF 3292 KB] (254)
DQN-based Policy Learning for Open Domain Multi-turn Dialogues  
SONG Haoyu, ZHANG Weinan, LIU Ting
2018 Vol.32(7):99-108,136 |
[Abstract] ( 253 ) [PDF 3531 KB] (268)
Initial Seed Set Automatic Generation Algorithm for Domain Knowledge Graph Based on Thesaurus  
HAN Qichen, ZHAO Yawei, YAO Zheng, FU Lijun
2018 Vol.32(8):1-8 |
[Abstract] ( 251 ) [PDF 2575 KB] (238)
Construction and Application of Chinese Joke Corpus  
REN Lu, YANG Liang, XU Linhong, FAN Xiaochao, DIAO Yufeng, LIN Hongfei
2018 Vol.32(7):20-29 |
[Abstract] ( 213 ) [PDF 3070 KB] (223)
A Survey of Image Captioning  
MA Longlong, HAN Xianpei, SUN Le
2018 Vol.32(4):1-12 |
[Abstract] ( 211 ) [PDF 2563 KB] (341)
A Survey of Central Asian Language Processing  
Tuergun Ibrahim, Kahaerjiang Abiderexiti, Aishan Wumaier, Maihemuti Maimaiti
2018 Vol.32(5):1-13,21 |
[Abstract] ( 209 ) [PDF 1520 KB] (372)
Semantic Role Labeling Combined with Phrase Structure Prasing  
YANG Fengling, ZHOU Qiaoli, CAI Dongfeng, JI Duo
2018 Vol.32(6):1-11 |
[Abstract] ( 201 ) [PDF 3819 KB] (343)
Emergency Information Extraction Based on Style and Terminology  
QIU Qizhi, ZHOU Sansan, LIU Changfa, CHEN Hui
2018 Vol.32(9):56-65,74 |
[Abstract] ( 198 ) [PDF 4055 KB] (189)
Elegart Sentence Recognition for Automated Essay Scoring  
FU Ruiji, WANG Dong, WANG Shijin, HU Guoping, LIU Ting
2018 Vol.32(6):88-97 |
[Abstract] ( 194 ) [PDF 3295 KB] (280)
Sentiment Analysis Based on Collaborative Filter Attention Mechanism  
ZHAO Dongmei, LI Ya, TAO Jianhua, GU Mingliang
2018 Vol.32(8):128-134 |
[Abstract] ( 190 ) [PDF 1369 KB] (207)
N-Reader: Machine Reading Comprehension Model Based on Double Layers of Self-attention  
LIANG Xiaobo, REN Feiliang, LIU Yongkang, PAN Lingfeng, HOU Yining, ZHANG Yi, LI Yan
2018 Vol.32(10):130-137 |
[Abstract] ( 187 ) [PDF 2576 KB] (153)
Data Augmentation for Neural Machine Translation  
CAI Zilong, YANG Mingming, XIONG Deyi
2018 Vol.32(7):30-36 |
[Abstract] ( 187 ) [PDF 1691 KB] (239)
User Activeness Determination in Microblog  
ZHONG Zhaoman, DAI Hongwei, GUAN Yan
2018 Vol.32(9):103-112 |
[Abstract] ( 185 ) [PDF 1721 KB] (204)
Controlled Natural Language Applications and Processing  
XUE Ping
2018 Vol.32(10):1-10 |
[Abstract] ( 183 ) [PDF 2197 KB] (224)
Reading Comprehension Model Based on BiDAF and Multi-document Reordering  
YANG Zhiming, SHI Yingcheng, WANG Yong, PAN Haojie, MAO Jintao
2018 Vol.32(11):117-127 |
[Abstract] ( 177 ) [PDF 5174 KB] (114)
An Improved Entity Relation Extraction Algorithm — OptMultiR  
YAN Haoran, JIN Xiaolong, JIA Yantao, CHENG Xueqi
2018 Vol.32(9):66-74 |
[Abstract] ( 165 ) [PDF 2278 KB] (255)
Identifying Novel Characters' Personality—An Example Study on Ordinary World  
WU Yufeng, WU Shengtao, ZHU Tingshao,LIU Hongfei, JIAO Dongdong
2018 Vol.32(7):128-136 |
[Abstract] ( 153 ) [PDF 2769 KB] (242)
Relation Structure Taxonomy and Annotation of Interactive Question Answering  
ZHOU Xiaoqiang, WANG Xiaolong, CHEN Qingcai
2018 Vol.32(5):14-21 |
[Abstract] ( 150 ) [PDF 2215 KB] (418)
On Semantic Knowledge Resources for Language Understanding and Reasoning  
YUAN Yulin, LU Dawei
2018 Vol.32(12):11-23 |
[Abstract] ( 148 ) [PDF 1806 KB] (153)
TP-AS: A Two-phase Approach to Long Text Automatic Summarization  
WANG Shuai, ZHAO Xiang, LI Bo, GE Bin, TANG Daquan
2018 Vol.32(6):71-79 |
[Abstract] ( 147 ) [PDF 3818 KB] (173)
Constructing the Repository for Modern Chinese Adjectives Repository  
RAO Qi, WANG Houfeng, WANG Mengxiang, LI Hui
2018 Vol.32(4):50-58 |
[Abstract] ( 144 ) [PDF 2419 KB] (269)
Mongolian Speech Recognition Based on TDNN-FSMN  
WANG Yonghe, BAO Feilong, GAO Guanglai
2018 Vol.32(9):28-34 |
[Abstract] ( 143 ) [PDF 2948 KB] (123)
Document Summarization Based on Penetrability of Key Words  
REN Liyuan, XIE Zhenping, LIU Yuan
2018 Vol.32(7):74-81 |
[Abstract] ( 141 ) [PDF 1683 KB] (157)
Deep Learning-based Personalized Paper Recommender System  
WANG Yan, TANG Jie
2018 Vol.32(4):114-119 |
[Abstract] ( 137 ) [PDF 1072 KB] (206)