Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

Overview of 2018 NLP Challenge on Machine Reading Comprehension  
LIU Kai, LIU Lu, LIU Jing, LV Yajuan, SHE Qiaoqiao, ZHANG Qian, SHI Yingchao
2018 Vol.32(10):118-129 |
[Abstract] ( 892 ) [PDF 2494 KB] (620)
Grammatical Error Correction Using LSTM and N-gram  
TAN Yongmei, YANG Yixiao, YANG Lin, LIU Shuwen
2018 Vol.32(6):19-27 |
[Abstract] ( 516 ) [PDF 3038 KB] (403)
CNN and BiLSTM Based Chinese Textual Entailment Recognition  
TAN Yongmei, LIU Shuwen, LV Xueqiang
2018 Vol.32(7):11-19 |
[Abstract] ( 417 ) [PDF 2526 KB] (376)
Chinese Nested Named Entity Recognition Corpus Construction  
LI Yanqun, HE Yunqi, QIAN Longhua, ZHOU Guodong
2018 Vol.32(8):19-26 |
[Abstract] ( 383 ) [PDF 820 KB] (375)
A Multi-sense Word Embedding Method Based on Gated Convolution and Hierarchical Attention Mechanism  
LIU Yang, JI Lixin, HUANG Ruiyang, ZHU Yuhang, LI Xing
2018 Vol.32(7):1-10,19 |
[Abstract] ( 349 ) [PDF 6422 KB] (449)
Reading Comprehension Model Based on BiDAF and Multi-document Reordering  
YANG Zhiming, SHI Yingcheng, WANG Yong, PAN Haojie, MAO Jintao
2018 Vol.32(11):117-127 |
[Abstract] ( 347 ) [PDF 5174 KB] (200)
DQN-based Policy Learning for Open Domain Multi-turn Dialogues  
SONG Haoyu, ZHANG Weinan, LIU Ting
2018 Vol.32(7):99-108,136 |
[Abstract] ( 346 ) [PDF 3531 KB] (340)
Automatically Building a Large Scale Dictionary of Chinese Entity Sentiment Expressions  
LU Qi, CHEN Wenliang
2018 Vol.32(8):32-41 |
[Abstract] ( 330 ) [PDF 3292 KB] (305)
Initial Seed Set Automatic Generation Algorithm for Domain Knowledge Graph Based on Thesaurus  
HAN Qichen, ZHAO Yawei, YAO Zheng, FU Lijun
2018 Vol.32(8):1-8 |
[Abstract] ( 316 ) [PDF 2575 KB] (319)
Emergency Information Extraction Based on Style and Terminology  
QIU Qizhi, ZHOU Sansan, LIU Changfa, CHEN Hui
2018 Vol.32(9):56-65,74 |
[Abstract] ( 296 ) [PDF 4055 KB] (248)
Sentiment Analysis Based on Collaborative Filter Attention Mechanism  
ZHAO Dongmei, LI Ya, TAO Jianhua, GU Mingliang
2018 Vol.32(8):128-134 |
[Abstract] ( 279 ) [PDF 1369 KB] (266)
On Semantic Knowledge Resources for Language Understanding and Reasoning  
YUAN Yulin, LU Dawei
2018 Vol.32(12):11-23 |
[Abstract] ( 278 ) [PDF 1806 KB] (270)
Construction and Application of Chinese Joke Corpus  
REN Lu, YANG Liang, XU Linhong, FAN Xiaochao, DIAO Yufeng, LIN Hongfei
2018 Vol.32(7):20-29 |
[Abstract] ( 265 ) [PDF 3070 KB] (282)
Controlled Natural Language Applications and Processing  
XUE Ping
2018 Vol.32(10):1-10 |
[Abstract] ( 264 ) [PDF 2197 KB] (309)
Semantic Role Labeling Combined with Phrase Structure Prasing  
YANG Fengling, ZHOU Qiaoli, CAI Dongfeng, JI Duo
2018 Vol.32(6):1-11 |
[Abstract] ( 262 ) [PDF 3819 KB] (415)
N-Reader: Machine Reading Comprehension Model Based on Double Layers of Self-attention  
LIANG Xiaobo, REN Feiliang, LIU Yongkang, PAN Lingfeng, HOU Yining, ZHANG Yi, LI Yan
2018 Vol.32(10):130-137 |
[Abstract] ( 261 ) [PDF 2576 KB] (217)
Data Augmentation for Neural Machine Translation  
CAI Zilong, YANG Mingming, XIONG Deyi
2018 Vol.32(7):30-36 |
[Abstract] ( 242 ) [PDF 1691 KB] (317)
Elegart Sentence Recognition for Automated Essay Scoring  
FU Ruiji, WANG Dong, WANG Shijin, HU Guoping, LIU Ting
2018 Vol.32(6):88-97 |
[Abstract] ( 240 ) [PDF 3295 KB] (343)
User Activeness Determination in Microblog  
ZHONG Zhaoman, DAI Hongwei, GUAN Yan
2018 Vol.32(9):103-112 |
[Abstract] ( 240 ) [PDF 1721 KB] (251)
An Improved Entity Relation Extraction Algorithm — OptMultiR  
YAN Haoran, JIN Xiaolong, JIA Yantao, CHENG Xueqi
2018 Vol.32(9):66-74 |
[Abstract] ( 226 ) [PDF 2278 KB] (299)
Multi-grained Chinese Word Segmentation with Lattice-LSTM  
ZHANG Wenjing, ZHANG Huimeng, YANG Liner, XUN Endong
2019 Vol.33(1):18-24 |
[Abstract] ( 223 ) [PDF 1464 KB] (209)
Mongolian Speech Recognition Based on TDNN-FSMN  
WANG Yonghe, BAO Feilong, GAO Guanglai
2018 Vol.32(9):28-34 |
[Abstract] ( 204 ) [PDF 2948 KB] (175)
TP-AS: A Two-phase Approach to Long Text Automatic Summarization  
WANG Shuai, ZHAO Xiang, LI Bo, GE Bin, TANG Daquan
2018 Vol.32(6):71-79 |
[Abstract] ( 191 ) [PDF 3818 KB] (206)
Named Entity Identification Based on Fine-Grained Word Representation  
LIN Guanghe, ZHANG Shaowu, LIN Hongfei
2018 Vol.32(11):62-71,78 |
[Abstract] ( 189 ) [PDF 4384 KB] (267)
Identifying Novel Characters' Personality—An Example Study on Ordinary World  
WU Yufeng, WU Shengtao, ZHU Tingshao,LIU Hongfei, JIAO Dongdong
2018 Vol.32(7):128-136 |
[Abstract] ( 187 ) [PDF 2769 KB] (330)
Chinese Text Sentiment Orientation Analysis Based on Convolution Neural Network and Hierarchical Attention Network  
CHENG Yan, YE Ziming, WANG Mingwen, ZHANG Qiang, ZHANG Guanghe
2019 Vol.33(1):133-142 |
[Abstract] ( 184 ) [PDF 3416 KB] (269)
Document Summarization Based on Penetrability of Key Words  
REN Liyuan, XIE Zhenping, LIU Yuan
2018 Vol.32(7):74-81 |
[Abstract] ( 180 ) [PDF 1683 KB] (201)
Word Attention-based Convolutional Neural Networks for Sentiment Analysis  
WANG Shengyu, ZENG Biqing, SHANG Qi, HAN Xuli
2018 Vol.32(9):123-131 |
[Abstract] ( 170 ) [PDF 4068 KB] (248)
A Method of Myanmar Word Segmentation Based on Convolution Neural Network  
Lin Songkai, Mao Cunli, Yu Zhengtao, Guo Jianyi , Wang Hongbin, Zhang Jiafu
2018 Vol.32(6):62-70,79 |
[Abstract] ( 160 ) [PDF 2698 KB] (189)
Mongolian-Chinese Neural Machine Translation Based on RNN and CNN  
BAO Wugedele, ZHAO Xiaobing
2018 Vol.32(8):60-67 |
[Abstract] ( 159 ) [PDF 3095 KB] (221)