Most Down Articles
Published in last 1 year | In last 2 years| In last 3 years| All| Most Downloaded in Recent Month | Most Downloaded in Recent Year|

All
  
Sentiment Classification for Chinese News Using Machine Learning Methods  
XU Jun, DING Yu-xin, WANG Xiao-long  
2007 Vol.21(6):95-100 |
[Abstract] ( 1012 ) [PDF 340 KB] (7511)
Research on Chinese Event Extraction  
ZHAO Yan-yan, QIN Bing, CHE Wan-xiang, LIU Ting  
2008 Vol.22(1):3-8 |
[Abstract] ( 1487 ) [PDF 305 KB] (6900)
Research Progress of Attention Mechanism in Deep Learning  
ZHU Zhangli, RAO Yuan, WU Yuan, QI Jiangnan, ZHANG Yu  
2019 Vol.33(6):1-11 |
[Abstract] ( 1713 ) [PDF 2547 KB] (6349)
Frontiers in Neural Machine Translation: A Literature Review  
FENG Yang, SHAO Chenze  
2020 Vol.34(7):1-18 |
[Abstract] ( 2728 ) [PDF 6554 KB] (5862)
Deep Learning for Chinese Micro-blog Sentiment Analysis  
LIANG Jun, CHAI Yumei, YUAN Huibin, ZAN Hongying, LIU Ming  
2014 Vol.28(5):155-161 |
[Abstract] ( 2024 ) [PDF 2605 KB] (5724)
Topic Detection and Tracking Review  
HONG Yu,ZHANG Yu,LIU Ting,LI Sheng  
2007 Vol.21(6):71-87 |
[Abstract] ( 1327 ) [PDF 761 KB] (5518)
Connecting Social Media to E-Commerce: Predicting Long-tail Purchase Behaviors using Multiple Additive Regression Tree  
BAI Ting, WEN Jirong, ZHAO Xin, YANG Bohua  
2017 Vol.31(5):185-193 |
[Abstract] ( 572 ) [PDF 2497 KB] (5308)
Chinese Named Entity Recognition Based on Deep Neural Network  
ZHANG Hainan, WU Dayong, LIU Yue, CHENG Xueqi  
2017 Vol.31(4):28-35 |
[Abstract] ( 2019 ) [PDF 3348 KB] (5162)
Survey : Computational Models and Technologies in Anaphora Resolution  
WANG Hou-feng  
2002 Vol.16(6):10-18 |
[Abstract] ( 1029 ) [PDF 458 KB] (5099)
From Vision to Text: A Brief Survey for Image Captioning  
WEI Zhongyu, FAN Zhihao, WANG Ruize, CHENG Yijing, ZHAO Wangrong, HUANG Xuanjing  
2020 Vol.34(7):19-29 |
[Abstract] ( 2073 ) [PDF 981 KB] (4986)
A Comparative Study on Feature Selection in Chinese Text Categorization  
DAI Liu-ling,HUANG He-yan,CHEN Zhao-xiong  
2004 Vol.18(1):27-33 |
[Abstract] ( 792 ) [PDF 340 KB] (4563)
A Platform for Entity and Entity Relationship Labeling in Medical Texts  
ZHANG Kunli, ZHAO Xu, GUAN Tongfeng, SHANG Baiyu, LI Yumeng, ZAN Hongying  
2020 Vol.34(6):36-44 |
[Abstract] ( 459 ) [PDF 2358 KB] (4548)
Helical Attention Networks for Aspect-level Sentiment Classification  
DU Chengyu, LIU Pengyuan  
2020 Vol.34(9):70-77 |
[Abstract] ( 418 ) [PDF 1840 KB] (4471)
TextRank Keyword Extraction Algorithm Based on Rough Data-Deduction  
ZHOU Ning, SHI Wenqian, ZHU Zhaozhao  
2020 Vol.34(9):44-52 |
[Abstract] ( 336 ) [PDF 1795 KB] (4410)
GMM-based Automatic Annotation of Chinese Constructions  
HUANG Haibin, CHANG Baobao, ZHAN Weidong  
2020 Vol.34(9):1-8 |
[Abstract] ( 471 ) [PDF 3205 KB] (4326)
An Improved Generative Adversarial Network for Rumor Detection  
LI Ao, DAN Zhiping, DONG Fangmin, LIU Longwen, FENG Yang  
2020 Vol.34(9):78-88 |
[Abstract] ( 432 ) [PDF 4645 KB] (4313)
Construction and Analysis of Fine-grained Car Review Corpus  
CAO Ziyan, FENG Minxuan, MAO Xuefen, CHENG Ning, SONG Yang, LI Bin  
2020 Vol.34(9):28-35 |
[Abstract] ( 454 ) [PDF 1384 KB] (4308)
Chinese Grammatical Error Correction Method Based on Transformer Enhanced Architecture  
WANG Chencheng, YANG Liner, WANG Yingying, DU Yongping, YANG Erhong  
2020 Vol.34(6):106-114 |
[Abstract] ( 903 ) [PDF 5647 KB] (4246)
Feature-extended CNN Based Opinion Sentence Recognition from Case Related Microblog  
WANG Xiaohan, YU Zhengtao, XIANG Yan, GUO Xianwei, HUANG Yuxin  
2020 Vol.34(9):62-69 |
[Abstract] ( 408 ) [PDF 2359 KB] (4231)
An Improved TextRank for Tibetan Summarization  
LI Wei, YAN Xiaodong, XIE Xiaoqing  
2020 Vol.34(9):36-43 |
[Abstract] ( 425 ) [PDF 3775 KB] (4164)
Construction of Semantic Role Bank for Chinese Verbs from the Perspective of Ternary Collocation  
WANG Chengwen, QIAN Qingqing, XUN Endong, XING Dan, LI Meng, RAO Gaoqi  
2020 Vol.34(9):19-27 |
[Abstract] ( 364 ) [PDF 1185 KB] (4145)
A Fine-grained Evaluation Set for Chinese POS Tagging  
TANG Qiantong, CHANG Baobao, ZHAN Weidong  
2020 Vol.34(9):9-18 |
[Abstract] ( 401 ) [PDF 3552 KB] (4138)
Argument Recognition Based on Generative Adversarial Networks  
YANG Liang, ZHOU Fengqing, ZHANG Li, MAO Guoqing, YI Bin, LIN Hongfei  
2020 Vol.34(9):89-96 |
[Abstract] ( 260 ) [PDF 1107 KB] (4124)
Study on Feature Selection in Chinese Text Categorization  
ZHOU Qian,ZHAO Ming-sheng,HU min  
2004 Vol.18(3):18-24 |
[Abstract] ( 851 ) [PDF 389 KB] (4012)
Open Information Extraction  
ZHAO Jun, LIU Kang, ZHOU Guangyou, CAI Li  
2011 Vol.25(6):98-111 |
[Abstract] ( 891 ) [PDF 3005 KB] (3953)
Image Captioning Based on Bidirectional Attention Mechanism  
ZHANG Jiashuo, HONG Yu, LI Zhifeng, YAO Jianmin, ZHU Qiaoming  
2020 Vol.34(9):53-61 |
[Abstract] ( 380 ) [PDF 10345 KB] (3873)
Overview of Question-Answering  
ZHENG Shi-fu,LIU Ting,QIN Bing,LI Sheng  
2002 Vol.16(6):47-53 |
[Abstract] ( 1524 ) [PDF 318 KB] (3843)
Chinese Automatic Entity Relation Extraction  
DONGJing,SUN Le,FENG Yuan-yong,HUANG Rui-hong  
2007 Vol.21(4):80-91 |
[Abstract] ( 563 ) [PDF 539 KB] (3801)
An Analysis of Authorship of A Dream of Red Mansions Based on Optimal Document Embedding  
XUE Yang, LIANG Xun, XIE Hualun, DU Wei  
2020 Vol.34(9):97-110 |
[Abstract] ( 412 ) [PDF 7923 KB] (3789)