ISSN 1003-0077   CN 11-2325/N   CODEN ZXXHAU  
   RSS  Email Alert     
   
 
Citation Search Key words Adv search
2019 Vol. 33, No. 4
Published: 19 April 2019

Machine Translation
Information Extraction and Text Mining
Other Language in/around China
Language Resources Construction
Language Analysis and Calculation
NLP Application
Knowledge Representation and Acquisition
Question Answering, Dialogue System and Machine Reading Comprehension
   
 
       Language Analysis and Calculation
1 Chinese AMR Parsing using Transition-based Neural Network
WU Taizhong, GU Min, ZHOU Junsheng, QU Weiguang, LI Bin, GU Yanhui
2019 Vol. 33 (4): 1-11 [Abstract] ( 6 ) HTML (1 KB)  PDF  (5157 KB)  ( 9 )
12 Homographic Puns Detection and Puns Location Based on Latent Semantic Characteristics
DIAO Yufeng, YANG Liang, LIN Hongfei, WU Di, FAN Xiaochao, XU Bo, XU Kan
2019 Vol. 33 (4): 12-19,28 [Abstract] ( 2 ) HTML (1 KB)  PDF  (1093 KB)  ( 4 )
       Language Resources Construction
20 Semantic Relations Hierarchy and Knowledge Base forChinese Basic Noun Compounds
LIU Pengyuan, LIU Yujie
2019 Vol. 33 (4): 20-28 [Abstract] ( 2 ) HTML (1 KB)  PDF  (1523 KB)  ( 7 )
       Knowledge Representation and Acquisition
29 Description Constrained Word Embedding
YE Zhonglin, ZHAO Haixing, ZHANG Ke, ZHU Yu
2019 Vol. 33 (4): 29-36 [Abstract] ( 0 ) HTML (1 KB)  PDF  (1630 KB)  ( 6 )
37 Constraint-enhanced Word Embedding Based on Domain Knowledge
WANG Hengsheng, LIU Tong, REN Jin
2019 Vol. 33 (4): 37-47 [Abstract] ( 6 ) HTML (1 KB)  PDF  (3565 KB)  ( 8 )
48 Knowledge Acquisition from Chinese Records of Cyber Attacks Based on a Framework of Semantic Taxonomy and Description
FANG Fang, WANG Ya, WANG Shi, FU Jianhui, CAO Cungen
2019 Vol. 33 (4): 48-59 [Abstract] ( 1 ) HTML (1 KB)  PDF  (1849 KB)  ( 4 )
       Machine Translation
60 A Deep Learning Method for Chinese-Braille Conversion Based onParallel Corpora
CAI Jia, WANG Xiangdong, TANG Lizhen, CUI Xiaojuan, LIU Hong, QIAN Yueliang
2019 Vol. 33 (4): 60-67 [Abstract] ( 0 ) HTML (1 KB)  PDF  (2525 KB)  ( 5 )
       Other Language in/around China
68 Tibetan Poem Generation with Attention Based Encoder-Decoder Model
SE Chajia, HUA Guocairang, CAI Rangjia, CI Zhenjiacuo, ROU Te
2019 Vol. 33 (4): 68-74 [Abstract] ( 0 ) HTML (1 KB)  PDF  (3830 KB)  ( 4 )
       Information Extraction and Text Mining
75 Extracting Knowledge from Web Tables Based on Fast Clustering with Equivalent Compression
WU Xiaolong, CAO Cungen
2019 Vol. 33 (4): 75-84 [Abstract] ( 3 ) HTML (1 KB)  PDF  (3557 KB)  ( 6 )
85 Hybrid Representation Based Chinese Event Detection
QIN Yanxia, WANG zhongqing, ZHENG Dequan, ZHANG Min
2019 Vol. 33 (4): 85-92 [Abstract] ( 1 ) HTML (1 KB)  PDF  (1672 KB)  ( 6 )
93 Query-based Multi-document Automatic Summarization of News
WANG Kaixiang, REN Ming
2019 Vol. 33 (4): 93-100 [Abstract] ( 6 ) HTML (1 KB)  PDF  (4046 KB)  ( 8 )
101 A CNN Approach to Football News Generation Based on Discourse Structure
LIU Maofu, QI Qiaosong, HU Huijun
2019 Vol. 33 (4): 101-108 [Abstract] ( 0 ) HTML (1 KB)  PDF  (3085 KB)  ( 5 )
109 Identification and Analysis of Love Relationships of Protagonists in Jin Yong’s Fictions
ZHANG Xuan, LIANG Xun, LI Zhiyu, ZHANG Shusen, ZHAO Xiaolei
2019 Vol. 33 (4): 109-119 [Abstract] ( 3 ) HTML (1 KB)  PDF  (4687 KB)  ( 7 )
       Question Answering, Dialogue System and Machine Reading Comprehension
120 Attribute Classification for Question-Answer Texts
JIANG Mingqi, SHEN Chenlin, LI Shoushan
2019 Vol. 33 (4): 120-126 [Abstract] ( 1 ) HTML (1 KB)  PDF  (2503 KB)  ( 8 )
127 Non-native Mispronunciation Verification Using Acoustic Tonal Phone Embedding and Siamese Networks
WANG Zhenyu, XIE Yanlu, ZHANG Jinsong
2019 Vol. 33 (4): 127-134 [Abstract] ( 0 ) HTML (1 KB)  PDF  (1913 KB)  ( 4 )
       NLP Application
135 Automatic Evaluation of Quality of Online Written Chinese Chapter
XU Mingyue, JIANG Jie, LI Yi, QIU Hongbin
2019 Vol. 33 (4): 135-142 [Abstract] ( 1 ) HTML (1 KB)  PDF  (3311 KB)  ( 4 )
中文信息学报
·
·News
More....  
More....  
CNKI
More....  
 
 
Copyright © Editorial Board of
Supported by:Beijing Magtech