ISSN 1003-0077   CN 11-2325/N   CODEN ZXXHAU  
   RSS  Email Alert     
   
 
Citation Search Key words Adv search
2020 Vol. 34, No. 3
Published: 15 May 2020

Survey
Machine Translation
Information Extraction and Text Mining
Language Resources Construction
Sentiment Analysis and Social Computing
Language Analysis and Calculation
NLP Application
   
 
       Survey
1 A Survey of Chinese Zero Anaphora Resolution
JIANG Yuru, ZHANG Yuyao, MAO Teng, ZHANG Yangsen
2020 Vol. 34 (3): 1-12 [Abstract] ( 47 ) HTML (1 KB)  PDF  (2779 KB)  ( 64 )
       Language Analysis and Calculation
13 Chinese Word Representations Based on HowNet Relevant Concept Field
FENG Yubo, CAI Dongfeng, SONG Yan
2020 Vol. 34 (3): 13-22 [Abstract] ( 46 ) HTML (1 KB)  PDF  (1202 KB)  ( 63 )
23 Sentence Semantic Similarity Computation Based on Tree-LSTM with Multi-head Attention
HU Yanxia, WANG Cheng, LI Bicheng, LI Hailin, WU Yiyin
2020 Vol. 34 (3): 23-33 [Abstract] ( 74 ) HTML (1 KB)  PDF  (3224 KB)  ( 86 )
       Language Resources Construction
34 Chinese Contradictory Blocks: Boundary Recognition and Its Dataset
LI Bohan, JIANG Shan, LIU Chang, YU Dong
2020 Vol. 34 (3): 34-43 [Abstract] ( 27 ) HTML (1 KB)  PDF  (5106 KB)  ( 43 )
       Machine Translation
44 Merging Coverage Mechanism for Multimodal Neural Machine Translation
LI Zhifeng, ZHANG Jiashuo, HONG Yu, YU Zhenkai, YAO Jianmin
2020 Vol. 34 (3): 44-55 [Abstract] ( 37 ) HTML (1 KB)  PDF  (2660 KB)  ( 39 )
56 Integrating BERT Word Embedding into Quality Estimation of Machine Translation
LI Peiyun, LI Maoxi, QIU Bailian, WANG Mingwen
2020 Vol. 34 (3): 56-63 [Abstract] ( 39 ) HTML (1 KB)  PDF  (1908 KB)  ( 54 )
       Information Extraction and Text Mining
64 A Joint Learning Model for Multi-prototype Word Embedding and Document Topics
CAO Zhonghua, XIA Jiali, PENG Wenzhong, ZHANG Zhibin
2020 Vol. 34 (3): 64-71,106 [Abstract] ( 31 ) HTML (1 KB)  PDF  (1347 KB)  ( 46 )
72 Distant Supervision for Tibetan Entity Relation Extraction
WANG Like, SUN Yuan, XIA Tianci
2020 Vol. 34 (3): 72-79 [Abstract] ( 41 ) HTML (1 KB)  PDF  (2450 KB)  ( 49 )
80 Extracting Evidences from Judgment Document via Entity Boundary Detection
YANG Jian, HUANG Ruizhang, DING Zhiyuan, CHEN Yanping, QIN Yongbin
2020 Vol. 34 (3): 80-87 [Abstract] ( 32 ) HTML (1 KB)  PDF  (3351 KB)  ( 46 )
       Sentiment Analysis and Social Computing
88 Fine-grained Opinion Analysis of Product Reviews Based on Syntactic Rules and HowNet
WEI Tingting, CHEN Weisheng, HU Yongjun, LUO Wei, BAO Xianyu
2020 Vol. 34 (3): 88-98 [Abstract] ( 44 ) HTML (1 KB)  PDF  (2335 KB)  ( 60 )
       NLP Application
99 Correlation Analysis of News and Cases Based on Unbalanced Siamese Network
ZHAO Chengding, GUO Junjun, YU Zhengtao, HUANG Yuxin, LIU Quan, SONG Ran
2020 Vol. 34 (3): 99-106 [Abstract] ( 39 ) HTML (1 KB)  PDF  (1627 KB)  ( 42 )
107 Automatic Sentencing Prediction for Legal Texts
TAN Hongye, ZHANG Bowen, ZHANG Hu, LI Ru
2020 Vol. 34 (3): 107-114 [Abstract] ( 52 ) HTML (1 KB)  PDF  (2687 KB)  ( 52 )
中文信息学报
·
·News
More....  
More....  
CNKI
More....  
 
 
Copyright © Editorial Board of
Supported by:Beijing Magtech