ISSN 1003-0077   CN 11-2325/N   CODEN ZXXHAU  
   RSS  Email Alert     
   
 
Citation Search Key words Adv search
2022 Vol. 36, No. 12
Published: 17 January 2023

Survey
Information Extraction and Text Mining
Language Resources Construction
Sentiment Analysis and Social Computing
Language Analysis and Calculation
Knowledge Representation and Acquisition
Ethnic Language Processing and Cross Language Processing
   
 
       Survey
1 Social Bot Account Detection on Microblog: A Survey
ZHANG Xuan, LI Baobin
2022 Vol. 36 (12): 1-15 [Abstract] ( 45 ) HTML (1 KB)  PDF  (4493 KB)  ( 59 )
       Language Analysis and Calculation
16 Compound Sentence Relation Conversion Based on ERNIE-Gram and TinyBERT
YANG Jincai, CHEN Xuesong, HU Quan, CAI Xuxun
2022 Vol. 36 (12): 16-26 [Abstract] ( 23 ) HTML (1 KB)  PDF  (8500 KB)  ( 42 )
27 Knowledge Enhanced Pre-trained Language Model for Textual Inference
XIONG Kai , DU Li, DING Xiao , LIU Ting, QIN Bing, FU Bo
2022 Vol. 36 (12): 27-35 [Abstract] ( 22 ) HTML (1 KB)  PDF  (2149 KB)  ( 54 )
36 Chinese Grammar Error Detection Based on Data Enhancement and Multi-task Learning
XIE Haihua , CHEN Zhiyou , CHENG Jing , LYU Xiaoqing , TANG Zhi
2022 Vol. 36 (12): 36-43 [Abstract] ( 18 ) HTML (1 KB)  PDF  (4967 KB)  ( 41 )
       Language Resources Construction
44 A Domain Specific Chinese Reading Comprehension Data Set
SUN Yuefan, YANG Liang, LIN Yuan, XU Kan, LIN Hongfei
2022 Vol. 36 (12): 44-51 [Abstract] ( 20 ) HTML (1 KB)  PDF  (3362 KB)  ( 38 )
52 Construction of a Finely-Grained Training Dataset for Chinese Semantic-Role Labeling
SONG Heng, CAO Cungen, WANG Ya , WANG Shi
2022 Vol. 36 (12): 52-66,73 [Abstract] ( 21 ) HTML (1 KB)  PDF  (4689 KB)  ( 42 )
       Knowledge Representation and Acquisition
67 Wenmai—A Probablistic-Like Association Reliable Chinese Knowledge Graph
LI Wenhao, LIU Wenchang, SUN Maosong, YI Xiaoyuan
2022 Vol. 36 (12): 67-73 [Abstract] ( 21 ) HTML (1 KB)  PDF  (2680 KB)  ( 57 )
74 Heterogeneous Hypernetwork Representation Learning with the Translation Constraint
LIU Zhenguo, ZHU Yu, ZHAO Haixing, WANG Xiaoying, HUANG Jianqiang
2022 Vol. 36 (12): 74-84 [Abstract] ( 34 ) HTML (1 KB)  PDF  (2609 KB)  ( 45 )
       Ethnic Language Processing and Cross Language Processing
85 Pre-trained Language Model Based Tibetan Text Classification
AN Bo, LONG Congjun
2022 Vol. 36 (12): 85-93 [Abstract] ( 19 ) HTML (1 KB)  PDF  (1390 KB)  ( 44 )
94 HRTNSC: Hybrid Representation-based Subjective and Objective Sentence Classification for Tibetan News
KONG Chunwei, LYU Xueqiang, ZHANG Le
2022 Vol. 36 (12): 94-103,114 [Abstract] ( 23 ) HTML (1 KB)  PDF  (2056 KB)  ( 45 )
       Information Extraction and Text Mining
104 Chinese Short Text Entity Linking Based on BERT and GCN
GUO Shiwei, MA Bo, MA Yupeng, YANG Yating
2022 Vol. 36 (12): 104-114 [Abstract] ( 22 ) HTML (1 KB)  PDF  (3453 KB)  ( 42 )
115 An Improved Argument Extraction Method for Cultural Events Based on BERT
LIN Zhi, LI Yuan, WANG Qinglin
2022 Vol. 36 (12): 115-122 [Abstract] ( 20 ) HTML (1 KB)  PDF  (1916 KB)  ( 61 )
123 Event Prediction Based on Event Evolutionary Graph and GCN
TANG Yan, CHEN Yi, ZHANG Zuowei
2022 Vol. 36 (12): 123-132 [Abstract] ( 20 ) HTML (1 KB)  PDF  (3975 KB)  ( 35 )
133 A Long-term Memory Prediction Model for Language Learning via LSTM
YE Junyao, SU Jingyong, WANG Yaowei, XU Yong
2022 Vol. 36 (12): 133-138,148 [Abstract] ( 47 ) HTML (1 KB)  PDF  (3022 KB)  ( 103 )
139 Patent Efficacy Phrase Recognition Based on Multiple Features
LUO Yixiong, LYU Xueqiang, YOU Xindong
2022 Vol. 36 (12): 139-148 [Abstract] ( 22 ) HTML (1 KB)  PDF  (2110 KB)  ( 38 )
       Sentiment Analysis and Social Computing
149 Multi-dimensional Emotion Regression via dimension-Label Information
TAN Xizi, ZHU Suyang, LI Shoushan, ZHOU Guodong
2022 Vol. 36 (12): 149-158 [Abstract] ( 17 ) HTML (1 KB)  PDF  (1661 KB)  ( 43 )
159 Aspect-level Sentiment Classification Based on Double Channel Semantic Difference Network
ZENG Biqing, XU Mayi, YANG Jianhao, PEI Fenghua , GAN Zibang,
DING Meirong , CHENG Lianglun
2022 Vol. 36 (12): 159-172 [Abstract] ( 20 ) HTML (1 KB)  PDF  (10749 KB)  ( 35 )
173 Dialog Sentiment Analysis with Multi-party Attention
CHEN Chen, ZHOU Xiabing, WANG Zhongqing, ZHANG Min
2022 Vol. 36 (12): 173-181 [Abstract] ( 24 ) HTML (1 KB)  PDF  (2613 KB)  ( 34 )
中文信息学报
·
·News
More....  
More....  
CNKI
More....  
 
 
Copyright © Editorial Board of
Supported by:Beijing Magtech