ISSN 1003-0077   CN 11-2325/N   CODEN ZXXHAU  
   RSS  Email Alert     
   
 
Citation Search Key words Adv search
Monthly. Since 1986
More....
Current Issue In Press Review Papers Most Read Most Download Articles Highly Cited Papers
  --2022, 36 (3)   Published: 20 April 2022
 
Language Analysis and Calculation
 

Identification of Chinese Macro Discourse Structure with Global and Local Information

FAN Yaxin, JIANG Feng, ZHU Qiaoming, CHU Xiaomin, LI Peifeng
. 2022, 36 (3): 1-9
Abstract | Download: PDF (2313KB) ( 166 )
 
 

A Multi-Granularity Semantic Interaction Understanding Network for Humor Level Recognition

ZHANG Jinhui, ZHANG Shaowu, LIN Hongfei, FAN Xiaochao, YANG Liang
. 2022, 36 (3): 10-18
Abstract | Download: PDF (3647KB) ( 218 )
 
 

Cross-lingual Data Augmentation Based Event Coreference Resolution

CHENG Haoyi, LI Peifeng, ZHU Qiaoming
. 2022, 36 (3): 19-26
Abstract | Download: PDF (1670KB) ( 112 )
 
Ethnic Language Processing and Cross Language Processing
 

An End-to-End Acoustic Modeling Approach to Mongolian Heteromorphic Homophones

CHEN Yan, LI Tuya, MA Zhiqiang, XIE Xiulan , WANG Hongbin
. 2022, 36 (3): 27-35
Abstract | Download: PDF (2853KB) ( 161 )
 
 

A Chinese and Vietnamese Cross-lingual Sentiment Classification Model Incorporating Topic Features

SHI Yixue, YU Zhengtao, XIANG Yan, ZHANG Yafei
. 2022, 36 (3): 36-44
Abstract | Download: PDF (4819KB) ( 98 )
 
 

Evaluation Method of Text Generation Based on Multi-granularity Features

LAI Hua, GAO Yumeng, HUANG Yuxin, YU Zhengtao, ZHANG Yongbing
. 2022, 36 (3): 45-53,63
Abstract | Download: PDF (4279KB) ( 83 )
 
Information Extraction and Text Mining
 

Named Entity Recognition for Process Text

JIA Meng, WANG Peiyan, ZHANG Guiping, CAI Dongfeng
. 2022, 36 (3): 54-63
Abstract | Download: PDF (2128KB) ( 297 )
 
 

Named Entity Recognition Based on Two Highway Networks

CHEN Chun, LI Mingyang, KONG Fang
. 2022, 36 (3): 64-72
Abstract | Download: PDF (1589KB) ( 82 )
 
 

Cross-Domain NER Using Automatically Partial-annotated Data

FANG Yewei, WANG Mingtao, CHEN Wenliang, ZHANG Yitian, ZHANG Min
. 2022, 36 (3): 73-81,90
Abstract | Download: PDF (3099KB) ( 71 )
 
 

Rule-BertAtten Based Quote Attribution for Chinese Novels

WANG Zi, WANG Yulong, LIU Tongcun, LI Wei, LIAO Jianxin
. 2022, 36 (3): 82-90
Abstract | Download: PDF (4539KB) ( 97 )
 
Question Answering and Dialogue System
 

Adaptive Optimization Method of Pre-trained Language Model for Question Generation

SU Yulan, HONG Yu, ZHU Hongyu, WU Kaili, ZHANG Min
. 2022, 36 (3): 91-100
Abstract | Download: PDF (1053KB) ( 139 )
 
 

Position-awared Conversation Generation Model with Emotion Contrlled

YANG Rui, MA Zhiqiang, WANG Chunyu, SI Qin
. 2022, 36 (3): 101-108
Abstract | Download: PDF (1640KB) ( 61 )
 
Information Retrieval and Question Answering
 

BERTCA Based Semantic Relevance Model for News Entity and Text

XIANG Junyi, HU Huijun, LIU Maofu, MAO Ruibin
. 2022, 36 (3): 109-119
Abstract | Download: PDF (1891KB) ( 88 )
 
 

Recommendation Algorithm of Joint Matrix Factorization of Multi-Layer Attention

LI Jianhong, HUANG Yafan, WANG Chengjun, DING Yunxia, ZHENG Wenjun,
LI Jianhua, QIAN Fulan, ZHAO Xin
. 2022, 36 (3): 120-127
Abstract | Download: PDF (1411KB) ( 166 )
 
Sentiment Analysis and Social Computing
 

Senti-PG-MMR: Research on Generation Method of Sentimental Summary of Multi-document Travel Notes

LIANG Mengying, LI Deyu, WANG Suge, LIAO Jian, ZHENG Jianxing, CHEN Qian
. 2022, 36 (3): 128-135
Abstract | Download: PDF (2510KB) ( 95 )
 
 

Aspect Terms Extraction Based on Multiple Attention Mechanisms

ZHANG Mingfang, XIANG Yan, SHAO Dangguo, XIONG Xin
. 2022, 36 (3): 136-145
Abstract | Download: PDF (1898KB) ( 71 )
 
 

Graph Convolution Overattention (ASGCN-AOA) Model for Specific Aspects of Sentiment Analysis

XIA Hongbin, GU Yan, LIU Yuan
. 2022, 36 (3): 146-153
Abstract | Download: PDF (4384KB) ( 73 )
 
 

Social Emergency Event Judgement Based on BiLSTM-CRF

HU Huijun, WANG Cong, DAI Jianhua, LIU Maofu
. 2022, 36 (3): 154-161
Abstract | Download: PDF (2371KB) ( 82 )
 
 

Second Instance Judgement Prediction Based on Sequential Multi-task Learning

HAN Xiaohui, WANG Wentong, SONG Lianxin, LIU Guangqi, CUI Chaoran, YIN Yilong
. 2022, 36 (3): 162-172
Abstract | Download: PDF (2910KB) ( 58 )
 
中文信息学报
·
·News
More....  
More....  
CNKI
More....  
 
 
Copyright © Editorial Board of
Supported by:Beijing Magtech