ISSN 1003-0077   CN 11-2325/N   CODEN ZXXHAU  
   RSS  Email Alert     
   
 
Citation Search Key words Adv search
Monthly. Since 1986
More....
Current Issue In Press Review Papers Most Read Most Download Articles Highly Cited Papers
  --2022, 36 (7)   Published: 01 September 2022
 
Survey
 

Deep Learning in Argument Mining: A Survey

SHI Yuefeng, WANG Yi, ZHANG Yue
. 2022, 36 (7): 1-12,23
Abstract | Download: PDF (1845KB) ( 147 )
 
Language Analysis and Calculation
 

Improving AMR Parsing & Constituency Parsing with Multi-task Learning

HUANG Ziyi, LI Junhui, GONG Zhengxian
. 2022, 36 (7): 13-23
Abstract | Download: PDF (2771KB) ( 99 )
 
 

Joint Learning Chinese Dependency Parsing and Semantic Composition Based on Graph Neural Network

WANG Kai, LIU Mingtong, ZHANG Yujie, CHEN Yuanmeng, XU Jin'an, CHEN Yufeng
. 2022, 36 (7): 24-32
Abstract | Download: PDF (2347KB) ( 72 )
 
 

Chinese Interrogative Sentences Annotation and Analysis Based on the Abstract Meaning Representation

YAN Peiyi, LI Bin, HUANG Tong, HUO Kairui, CHEN Jin, QU Weiguang
. 2022, 36 (7): 33-41
Abstract | Download: PDF (2262KB) ( 57 )
 
 

Multi-layer Local Inference Based Chinese Discourse Relation and Nuclearity Recognition

XING Yuqing, KONG Fang
. 2022, 36 (7): 42-49
Abstract | Download: PDF (1312KB) ( 61 )
 
Language Resources Construction
 

Chinese Chunk-based Dependency Grammar and Its Treebank

QIAN Qingqing, WANG Chengwen, XUN Endong, WANG Guirong, RAO Gaoqi
. 2022, 36 (7): 50-58
Abstract | Download: PDF (6838KB) ( 74 )
 
 

A Fine-Grained Chinese Moral Semantic Knowledge Base for Machine Moral Judgment

WANG Hongrui, YU Dong
. 2022, 36 (7): 59-68
Abstract | Download: PDF (9667KB) ( 65 )
 
 

Formal Classification of Chinese Question Sentence and Resource Construction

LI Jiangtao, RAO Gaoqi
. 2022, 36 (7): 69-76
Abstract | Download: PDF (1880KB) ( 76 )
 
Ethnic Language Processing and Cross Language Processing
 

Construction of the Tibetan Dependency Treebank Based on Treebank Conversion

ZHOU Maoke, LONG Congjun, ZHAO Xiaobing, LI Linxia
. 2022, 36 (7): 77-85,97
Abstract | Download: PDF (3923KB) ( 56 )
 
 

MonTTS: A Real-time and High-fidelity Mongolian TTS Model with Pure Non-autoregressive Mechanism

LIU Rui, KANG Shiyin, GAO Guanglai, LI Jingdong, BAO Feilong
. 2022, 36 (7): 86-97
Abstract | Download: PDF (3759KB) ( 57 )
 
Information Extraction and Text Mining
 

Document-level Chemical-induced Disease Relation Extraction via Cross Self-attention

LI Zhengguang, LIN Hongfei, SHEN Chen, XU Bo, ZHENG Wei
. 2022, 36 (7): 98-105
Abstract | Download: PDF (2604KB) ( 65 )
 
 

Patent Matching with Multi-View Attentive Network

YIN Yajue, GAO Xiaoya, WANG Jingjing, LI Shoushan, XU Shaoyang, ZENG Yuhao
. 2022, 36 (7): 106-113
Abstract | Download: PDF (2592KB) ( 59 )
 
 

SVR-BiGRU-CRF Based Chinese Named Entity Recognition for Education Domain

ZHANG Zhaowu, XU Bin, GAO Kening, WANG Tongqing, ZHANG Qiaoqiao
. 2022, 36 (7): 114-122
Abstract | Download: PDF (1986KB) ( 100 )
 
 

Multi-view Project Text Classification Based on Cross-attention

FANG Zhengyun, YANG Zheng, LI Limin, LI Tianjiao
. 2022, 36 (7): 123-131
Abstract | Download: PDF (2792KB) ( 52 )
 
Information Retrieval
 

Scientific Impact Evaluation Based on Citation-Authorship Joint Diffusion

LI Siying, SHEN Huawei, XU Bingbing, CHENG Xueqi
. 2022, 36 (7): 132-142
Abstract | Download: PDF (8221KB) ( 38 )
 
 

Sequential Recommendation with Generative Adversarial Networks

CHEN Jiwei,WANG Haitao,JIANG Ying, CHEN Xing
. 2022, 36 (7): 143-153
Abstract | Download: PDF (3075KB) ( 48 )
 
Sentiment Analysis and Social Computing
 

GCN-aware Attention Networks for Aspect-based Sentiment Analysis

ZHAO Zhiying, SHAO Xinhui, LIN Xing
. 2022, 36 (7): 154-163
Abstract | Download: PDF (4579KB) ( 108 )
 
 

Mutual Learning Based Multiple Word Embeddings Fusion Framework for Sentiment Classification

CAO Liuwen,ZHOU Yanyan, WU Changxing, HUANG Zhaohua
. 2022, 36 (7): 164-172
Abstract | Download: PDF (3249KB) ( 85 )
 
中文信息学报
·
·News
More....  
More....  
CNKI
More....  
 
 
Copyright © Editorial Board of
Supported by:Beijing Magtech