ISSN 1003-0077   CN 11-2325/N   CODEN ZXXHAU  
   RSS  Email Alert     
   
 
Citation Search Key words Adv search
2019 Vol. 33, No. 1
Published: 21 January 2019

Machine Translation
Sentiment Analysis and Social Computing
Language Analysis and Calculation
Ethnic Language Processing and Cross Language Processing
Question-answering and Dialogue System
   
 
       Language Analysis and Calculation
1 An Investigation of Inconsistency in Semantic Role Labeling: A Case Study of Agent
CHEN Long, ZHAN Weidong
2019 Vol. 33 (1): 1-9 [Abstract] ( 193 ) HTML (1 KB)  PDF  (1984 KB)  ( 275 )
10 Improved Character-based Chinese Dependency ParsingBased on Stack-Tree LSTM
LIU Hang, LIU Mingtong, ZHANG Yujie, XU Jinan, CHEN Yufeng
2019 Vol. 33 (1): 10-17 [Abstract] ( 139 ) HTML (1 KB)  PDF  (2257 KB)  ( 218 )
18 Multi-grained Chinese Word Segmentation with Lattice-LSTM
ZHANG Wenjing, ZHANG Huimeng, YANG Liner, XUN Endong
2019 Vol. 33 (1): 18-24 [Abstract] ( 371 ) HTML (1 KB)  PDF  (1464 KB)  ( 330 )
25 Negation Focus Identification via Bi-directional LSTM-CRF Model
SHEN Longxiang, ZOU Bowei, YE Jing, ZHOU Guodong, ZHU Qiaoming
2019 Vol. 33 (1): 25-34 [Abstract] ( 180 ) HTML (1 KB)  PDF  (2500 KB)  ( 197 )
35 RNN Based Chinese Parsing for Binary Tree Structure
GU Bo, WANG Ruibo, LI Jihong, LI Guochen
2019 Vol. 33 (1): 35-45 [Abstract] ( 166 ) HTML (1 KB)  PDF  (2504 KB)  ( 193 )
46 New Word Detection in Ancient Chinese Corpus
LIU Yutong, WU Bin, XIE Tao, WANG Bai
2019 Vol. 33 (1): 46-55 [Abstract] ( 135 ) HTML (1 KB)  PDF  (4380 KB)  ( 165 )
56 Refining Word Vector Representation with Reliable Lexical Semantic Constraints
LIANG Yongshi, HUANG Peijie, HUANG Peisong, DU Zefeng
2019 Vol. 33 (1): 56-67 [Abstract] ( 88 ) HTML (1 KB)  PDF  (4601 KB)  ( 166 )
68 Feature Enhanced CNN for Rhetorical Questions Identification
WEN Zhi, LI Yang, WANG Suge, LIAO Jian, CHEN Xin
2019 Vol. 33 (1): 68-76 [Abstract] ( 132 ) HTML (1 KB)  PDF  (1764 KB)  ( 207 )
77 Research on Automatic Summarization Coherence Based on Discourse Rhetoric Structure
LIU Kai, WANG Hongling
2019 Vol. 33 (1): 77-84 [Abstract] ( 147 ) HTML (1 KB)  PDF  (1680 KB)  ( 152 )
       Machine Translation
85 Application of Sub-word Segmentation in Mongolian-Chinese Neural Machine Translation
REN Zhong, HOU Hongxu, JI Yatu, WU Ziyu, BAI Tiangang, LEI Ying
2019 Vol. 33 (1): 85-92 [Abstract] ( 114 ) HTML (1 KB)  PDF  (2331 KB)  ( 155 )
93 On Storage Compression for Neural Machine Translation
LIN Ye, JIANG Yufan, XIAO Tong, LI Hengyu
2019 Vol. 33 (1): 93-102 [Abstract] ( 165 ) HTML (1 KB)  PDF  (2276 KB)  ( 180 )
       Ethnic Language Processing and Cross Language Processing
103 Uyghur Dependency Treebank Based on Chinese-Uyghur Mapping
TURGHUN Osman, YANG Yating, WANG Lei, ZHOU Xi, CHENG Li
2019 Vol. 33 (1): 103-110 [Abstract] ( 104 ) HTML (1 KB)  PDF  (3654 KB)  ( 115 )
111 A CNN Model for Tibetan Syllable Spell Checking
SE Chajia, GONG Baocairang, CAI Rangjia
2019 Vol. 33 (1): 111-117 [Abstract] ( 112 ) HTML (1 KB)  PDF  (5244 KB)  ( 170 )
       Question-answering and Dialogue System
118 A Ranking Model for Answer Selection with Deep Matching Features
FENG Wenzheng, TANG Jie
2019 Vol. 33 (1): 118-124 [Abstract] ( 145 ) HTML (1 KB)  PDF  (1745 KB)  ( 219 )
125 An Attention Based Contextual QA Pairing Method
WANG Lu, ZHANG Lu, LI Shoushan, ZHOU Guodong
2019 Vol. 33 (1): 125-132 [Abstract] ( 170 ) HTML (1 KB)  PDF  (5373 KB)  ( 352 )
       Sentiment Analysis and Social Computing
133 Chinese Text Sentiment Orientation Analysis Based on Convolution Neural Network and Hierarchical Attention Network
CHENG Yan, YE Ziming, WANG Mingwen, ZHANG Qiang, ZHANG Guanghe
2019 Vol. 33 (1): 133-142 [Abstract] ( 309 ) HTML (1 KB)  PDF  (3416 KB)  ( 433 )
中文信息学报
·
·News
More....  
More....  
CNKI
More....  
 
 
Copyright © Editorial Board of
Supported by:Beijing Magtech